Статут

Статут Української Асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних ценрів

Установчою конференцією членів Української

асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів.

Протокол від 10 липня 1998 року.

(Із змінами та доповненнями, внесеними:

Конференцією членів Української асоціації бізнес -

інкубаторів та інноваційних центрів.

Протокол № 4 від 10 липня 1998 року.

Конференцією членів Української асоціації бізнес -

інкубаторів та інноваційних центрів.

Протокол № 5 від 23 квітня 2004 року.)

 

1. Загальні положення

2. Основні завдання і напрямки діяльності

3. Засновники і члени Асоціації, їх права та обов'язки

4. Органи управління Асоціації та їх повноваження

5. Майно та кошти Асоціації

6. Міжнародна благодійна діяльність Асоціації

7. Порядок обліку, звітності та контролю

8. Внесення змін та доповнень до Статуту

9. Припинення діяльності Асоціації

 

 

1. Загальні положення

1.1. Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, надалі – Асоціація, створюється згідно Закону України “Про благодійність і благодійні організації як міжнародна членська благодійна організація. Організація діє на підставі Конституції України, чинного законодавства та інших нормативно-правових актів України, а також цього Статуту.

1.2. Асоціація здійснює свою діяльність на підставі законності, гласності, рівноправності членів, добровільності і самоврядування, з метою сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих і міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного та матеріального становища одержувачів благодійної допомоги, на сприяння здійсненню соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осі б, що мають потребу в піклуванні, через розвиток підприємництва і створення на цій базі нових робочих місць, а також шляхом сприяння введенню сучасних інноваційних технологій у різних галузях ведення господарства, зокрема через підтримку створення і діяльності бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва, інноваційних центрів, технопарків, технополісів та інших організаційних структур, діяльність яких спрямована на розвиток підприємництва.

1.3. Асоціація створюється на невизначений термін і набуває статус юридичної особи після її державної реєстрації Міністерством юстиції України.

1.4. Асоціація має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, а також необхідні печатки, штампи, бланки та інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації.

1.5. Асоціація може використовувати власну символіку і атрибутику: прапор, емблему, герб та інше. Зразки символіки і атрибутики Асоціації затверджуються Правлінням Асоціації та реєструються у встановленому законом порядку.

1.6. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України і законодавством тих держав, на територію яких поширює свою діяльність, а також цим Статутом.

1.7. Асоціація поширює свою діяльність на територію України, Польщі та інших держав.

1.8. Створені Асоціацією за межами України структурні підрозділи діють у порядку, передбаченому законодавством відповідних іноземних держав.

1.9. Асоціація може засновувати свої підприємства, установи, організації для здійснення господарської діяльності.

1.10. Назва Асоціації:

1.10.1. українською мовою:

повна - “Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів";

скорочена - “УАБІІЦ".

1.10.2. англійською мовою:

повна - “Ukrainian Buѕineѕѕ Incubatorѕ and Innovation Cепtегs Аѕѕociation";

скорочена - “UBICA".

1.10.3. Російською мовою:

повна – “Украинская ассоциация бизнес-инкубаторов и инновационных центров";

скорочена - “УАБИИЦ".

1.11. Асоціація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці і атрибутиці, а також  у інших благодійних цілях.

1.12. Юридична адреса Асоціації: Україна, м. Київ.

2. Основні завдання і напрямки діяльності

2.1. Для досягнення цілей, зазначених у пункті 1.2. цього Статуту, основними завданнями Асоціації є:

      сприяння розвитку бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків, технополісів та інноваційних структур  шляхом забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб як до національних, так і до світових грошових та інших ресурсів; поширенню інформаційного обміну в Україні і за її межами, через забезпечення доступу юридичних та фізичних осіб  до інформаційних  ресурсів; розробці і застосуванню сучасних інноваційних технологій у підприємницькій діяльності, а також надання фінансової, матеріально-технічної, організаційної підтримки та послуг фізичним і юридичним особам.

2.1.1. Мета діяльності Асоціації не передбачає здійснення підприємницької діяльності і отримання прибутку.

 

2.2. Виконання зазначених завдань Асоціація може здійснювати в установленому законодавство порядку за наступними основними напрямками діяльності:

2.2.1. фінансування інноваційних проектів в області бізнес-інкубації і підтримки підприємництва, що спрямовані на вирішення економічних, наукових, суспільних, екологічних та інших актуальних проблем;

2.2.2. організація здійснення учбово-тренінгової підготовки в сфері бізнес-інкубаційної та інноваційної діяльності, а також в інших сферах, пов'язаних з підприємництвом, таких як управління персоналом, фінансового менеджменту і маркетингу, соціально-економічного розвитку регіону, паблік рілейшнз;

2.2.3. поширення знань в області бізнес-інкубації, створення та використання власних баз і банків даних, довідково-інформаційних фондів;

2.2.4. поширення інформації про діяльність Асоціації, порядок і правила співробітництва з нею;

2.2.5. підтримка реалізації місцевих, регіональних, національних та міжнародних програм і проектів, що відповідають меті діяльності Асоціації;

2.2.6. організація і проведення благодійних симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінгів, фестивалів, виставок, конкурсів, аукціонів та інших освітніх і культурних заходів, покликаних сприяти здійсненню основних завдань Асоціації.

2.3. Для виконання основних завдань Асоціація має право у встановленому порядку:

2.3.1. самостійно вирішувати питання надання благодійної допомоги її одержувачам, використовувати цільові пожертвування, що направляються благодійниками на реалізацію благодійних програм відповідно до умов цього пожертвування;

2.3.2. створювати в Україні, а також на території іноземних держав, на які Асоціація поширює свою діяльність, власні  відділення, філії та представництва. Відділення, філії і представництва Асоціації діють на підставі статутів (положень) про них, затверджених Правлінням Асоціації. Керівники відділень, філій і представництв Асоціації діють в межах компетенції, передбаченої статутами (положеннями) про структурні підрозділи, якими вони керують;

2.3.3. засновувати власні підприємства, установи, організації, засоби масової інформації, а також виступати в ролі співзасновників (членів, учасників) підприємств, установ, організацій, здійснювати господарську і фінансову діяльність, відповідно до вимог законодавства України;

2.3.4. об’єднуватися в спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Асоціації;

2.3.5. обмінюватися інформацією і фахівцями з відповідними організаціями іноземних держав;

2.3.6. організовувати збір благодійних пожертвувань і внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав і міжнародних організацій;

2.3.7. звертатися до органів державної влади та управління всіх рівнів за одержанням інформації і допомоги, необхідної для реалізації мети діяльності Асоціації;

2.3.8. підтримувати міжнародні контакти і зв'язки, укладати з іноземними партнерами угоди, що відповідають меті діяльності Асоціації і не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України;

2.3.9. поширювати інформацію і пропагувати цілі та основні завдання Асоціації, у тому числі, через засоби масової інформації;

2.3.10. організаційно і матеріально підтримувати створення підприємств, установ та організацій, надавати допомогу у їх створенні;

2.3.11. поширювати інформацію про діяльність Асоціації, порядок та правила співробітництва з нею;

2.3.12. брати участь у розробці міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм і проектів, що відповідають цілям діяльності Асоціації, а також брати участь у їх реалізації.

2.4. Асоціація здійснює свою діяльність в таких формах:

2.4.1. фінансування конкретних цільових програм і проектів, що відповідають статутним цілям та основним завданням Асоціації;

2.4.2. надання допомоги на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

2.4.3. дарування чи дозвіл на неоплачуване (пільгове) використання об'єктів власності Асоціації;

2.4.4. надання дозволу на використання своєї назви, емблеми і символів;

2.4.5. надання безпосередньої допомоги одержувачам благодійної допомоги особистою працею чи послугами, передачею результатів особистої творчої діяльності;

2.4.6. прийняття на себе витрат по неоплачуваному, повному чи частковому одержанню благодійної допомоги;

2.4.7.   здійснення інших благодійних заходів, не заборонених законодавством України.

2.5. Здійснення Асоціацією діяльності у вигляді надання конкретних послуг (вико-нання робіт), що, відповідно до законодавства підлягають обов'язковій сертифікації чи ліцензуванню, допускається після такої сертифікації чи ліцензування, здійсненої у порядку, встановленому законодавством України.

2.6. На фінансування благодійних програм і проектів Асоціації використовується вся сума надходжень за фінансовий рік від підприємств і організацій, що перебувають у власності Асоціації. При реалізації довгострокових програм і проектів використання майна та засобів Асоціації здійснюється у відповідності до термінів, визначених цими програмами.

3. Засновники і члени Асоціації, їх права та обов'язки

3.1. Засновниками Асоціації є фізичні особи, які досягли 18 років, і юридичні особи, що на установчій конференції прийняли рішення про заснування Асоціації.

3.2. Засновники на установчій Конференції вперше затверджують Статут Асоціації, а також формують виконавчий і контролюючий органи управління Асоціацією. Ці рішення оформлюються протоколом. Надалі, внесення і доповнень до Статуту Асоціації здійснюється в порядку, викладеному в цьому Статуті.

3.3. В Асоціацію, як міжнародну членську благодійну організацію,на правах її Члена можуть прийматися будь-які українські та іноземні фізичні і юридичні особи, а особи без громадянства, що переймаються втіленням в життя мети й основних завдань Асоціації, розділяють та зобов'язуються виконувати положення цього Статуту, а також вносять членські внески. Права та інтереси Членів Асоціації-юридичних осіб має право представляти в Асоціації один представник від кожного Члена Асоціації, повноваження якого мають бути підтверджені письмовим рішенням виконавчого органу управління юридичної особи щодо делегування таких повноважень.

3.4. Членами Асоціації не можуть бути політичні партії та релігійні конфесії, а також органи державної влади і місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства,  установи,  організації України,  що  фінансуються з бюджету. 

3.5. Члени Асоціації мають право:

3.5.1. вибирати і бути обраними до органів управління Асоціації в порядку, передбаченому цим Статутом;

3.5.2. одержувати інформацію про діяльність Асоціації, включаючи звіти про використання майна та коштів, наданих ними Асоціації, в обумовленому порядку;

3.5.3. вносити на розгляд органів управління Асоціацією пропозиції та брати участь у їх обговоренні;

3.5.4. виходити із складу Членів Асоціації.

3.6. Члени Асоціації зобов'язані:

3.6.1. дотримуватися положень цього Статуту;

3.6.2. сприяти поширенню інформації про діяльність Асоціації;

3.6.3. сприяти діяльності Асоціації фінансово та/або організаційно, зокрема, шляхом передачі у власність Асоціації або у тимчасове користування частини чи всіх належних їм майна та коштів, майнових чи немайнових прав тощо;

3.6.4. сплачувати вступні і членські внески;

3.6.5. брати участь у засіданнях Конференції Членів Асоціації. Член Асоціації, не спроможний бути особисто присутнім на Конференції Членів Асоціації, може брати участь у Конференції Членів Асоціації шляхом голосування по телефону, пошті, електронній пошті, факсу або через довірену особу, повноваження якої посвідчуються письмово.

3.7. Прийом до Членів Асоціації здійснюється на підставі відповідної письмової заяви особи, за рішенням Правління Асоціації. Юридична особа, крім цього, представляє рішення свого уповноваженого органу, щодо вступу в Члени Асоціації.

3.8. Вихід із числа Членів Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви Члена Асоціації за рішенням Правління Асоціації. Юридична особа, крім цього, представляє рішення свого уповноваженого органу щодо виходу з членів Асоціації.

3.9. Член Асоціації, який скомпрометував себе діями, що суперечать цілям діяльності Асоціації, або невиконанням обов'язків, визначених цим Статутом, може бути виключений з числа Членів Асоціації рішенням Правління Асоціації.

3.10. За рішенням Правління Асоціації окремим Членам Асоціації можуть присвою-ватися звання Почесних Членів Асоціації відповідно до цього Статуту та Положення про почесних Членів Асоціації, затвердженого Правлінням Асоціації. Таке звання може бути присвоєно фізичним і юридичним особам, які є Членами Асоціації не менше 5-ти років або здійснили вагомий внесок у виконання цілей, завдань і програм Асоціації. Як виняток звання Почесного Члена Асоціації також може бути присвоєне не Члену Асоціації за вагомий внесок у виконання цілей, завдань і програм Асоціації.

     Почесний Член Асоціації звільняється від сплати членських внесків з дня прийняття рішення Правлінням Асоціації про присвоєння йому цього звання.

4. Органи управління Асоціації та їх повноваження

4.1. Конференція Членів Асоціації.

4.1.1. Вищим органом управління Асоціації є Конференція її Членів (надалі – Конференція).

4.1.2. До компетенції Конференції входить:

4.1.2.1. затвердження Статуту Асоціації та внесення змін і доповнень до нього;

4.1.2.2. обрання членів Правління і Наглядової ради Асоціації;

4.1.2.3. визначення основних напрямків діяльності Асоціації;

4.1.2.4. затвердження основних благодійних програм;

4.1.2.5. прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації;

4.1.2.6. затвердження щорічних звітів Правління і Наглядової ради Асоціації;

4.1.2.7. затвердження розміру і порядку сплати членських внесків;

4.1.2.8. Конференція може прийняти рішення про вирішення й  інших питань діяльності Асоціації.

4.1.3. Конференція збирається на свої чергові засідання менше одного разу на рік. Орієнтовна дата чергового засідання Конференції визначається на її попередньому засіданні. В позачерговому порядку Конференція збирається на вимогу Наглядової ради або на вимогу 1/3 Членів Асоціації, про що вони повинні письмово повідомити Голову Наглядової ради Асоціації.

Дата і місце проведення Конференції, порядок денний Конференції визначається Правлінням Асоціації, про що Членам Асоціації надсилаються письмові повідомлення, підписані Головою Правління (Президентом). Таке повідомлення надсилається поштою, факсом чи електронною поштою не пізніше як за 14 днів до початку Конференції.

4.1.4. Конференція вважається правомочною і має право приймати рішення за умови участі в ній більше 50 процентів Членів Асоціації або їх уповноважених представників. У Конференції має право приймати участь тільки один представник Члена Асоціації-юридичної чи фізичної особи. Рішення приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів Членів Асоціації чи їх представників, які беруть участь у голосуванні. Кожен Член Асоціації має один голос.

Конференція має право делегувати, постійно або на визначений час, частину своїх повноважень Наглядовій раді або Правлінню, за умови, що таке делегування не суперечить чинному законодавству.

4.2. Наглядова рада Асоціації.

4.2.1. Розпорядчі і контролюючі функції в Асоціації здійснює Наглядова рада Асоціації, (надалі – Наглядова рада), що діє відповідно до затвердженого нею Регламенту.

4.2.2. Засновники Асоціації на установчій конференції формують уперше склад Наглядової ради в кількості від 5 до 9 осіб. Цей склад Наглядової ради виконує свої обов'язки до першої конференції Членів Асоціації, під час якої він може бути переобраний чи дообраний новими членами з числа Членів Асоціації. Наступна ротація Наглядової ради відбувається через три роки. Члени Наглядової ради не можуть бути членами інших органів управління Асоціації.

4.2.3. До повноважень Наглядової ради належать:

4.2.3.1. контроль за виконанням щорічного бюджету Асоціації;

4.2.3.2. прийняття рішень про призначення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації;

4.2.3.3. розгляд звітів Правління та Виконавчого директора про діяльність Асоціації;

4.2.3.4. звітність перед Конференцією щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Асоціації;

4.2.3.5. скликання позачергової Конференції в порядку, передбаченому цим Статутом;

4.2.3.6. обрання Голови Наглядової ради;

4.2.3.7.  визначення дати і місця проведення Конференції та порядку денного Конференції.

4.2.4. Засідання Наглядової ради вважається правомочним за умови участі в ньому більше 50 процентів членів Наглядової ради. Рішення приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Кожен член Наглядової ради має один голос.

4.2.5. Наглядова Рада збирається на свої засідання не менше двох разів на рік.

4.2.6. Робота членів Наглядової ради здійснюється на громадських засадах і не оплачується. Витрати по забезпеченню участі членів Наглядової ради в засіданнях (транспортні, на проживання, добові тощо) можуть відшкодовуватися за рахунок Асоціації.

4.3. Голова Наглядової ради.

4.3.1. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою із числа її членів терміном на три календарних роки. Одна і та ж особа може бути обрана на посаду Голови Наглядової ради не більше як на два терміни підряд.

4.3.2. Голова Наглядової ради Асоціації керує поточною роботою  Наглядової ради і має такі повноваження:

4.3.2.1. головувати на засіданнях Наглядової ради;

4.3.2.2. підписувати протоколи засідань Наглядової ради та її рішення.

4.4. Правління Асоціації.

4.4.1. Виконавчим органом Асоціації є Правління Асоціації (надалі – Правління), що обирається Конференцією терміном на три роки.

4.4.2. Правління обирається в кількісному складі від 3 до 9 осіб. Правління може залучати до своєї роботи висококваліфікованих фахівців в галузі бізнес-інкубації, інноваційної діяльності, управління і ведення господарства з правом участі в його засіданнях з дорадчим голосом.

4.4.3. До повноважень Правління відносяться:

4.4.3.1. визначення програмних цілей і стратегії діяльності Асоціації;

4.4.3.2. здійснення загального управління діяльністю Асоціації;

4.4.3.3. здійснення контролю за діяльністю адміністрації Асоціації;

4.4.3.4. залучення нових джерел фінансування для забезпечення діяльності Асоціації;

4.4.3.5. визначення напрямків використання майна і коштів Асоціації;

4.4.3.6. розгляд та подання на затвердження Наглядової ради звітів про діяльність Асоціації і виконання бюджету Асоціації;

4.4.3.7. затвердження щорічного бюджету Асоціації;

4.4.3.8. ініціювання питання про внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації, а також реорганізацію або припинення діяльності Асоціації;

4.4.3.9. забезпечення контролю за діяльністю відокремлених відділень, філій і представництв Асоціації та підприємств, установ і організацій, заснованих Асоціацією, а також за діяльністю Виконавчого директора і підлеглих йому організаційно-структурних підрозділів Асоціації;

4.4.3.10. затвердження, за поданням Виконавчого директора Асоціації, кандидатур заступника Виконавчого директора і головного бухгалтера Асоціації, директорів підприємств, установ,  організацій, заснованих Асоціацією, та директорів відділень, філій і представництв Асоціації;

4.4.3.11. затвердження проектів у межах прийнятих благодійних програм Асоціації, визначення форм та обсягів їх підтримки з боку Асоціації;

4.4.3.12. прийняття рішень щодо участі Асоціації в реалізації програм, проектів інших організацій;

4.4.3.13. визначення розмірів і порядку виплати грантів (добровільних пожертвувань) юридичним і фізичним особам;

4.4.3.14. обрання Голови Правління (Президента) Асоціації та заступників Голови Правління (віце-президентів);

4.4.3.15. призначення та звільнення Виконавчого директора Асоціації, визначення розміру його заробітної плати;

4.4.3.16. прийняття рішень: про заснування підприємств, установ, організацій Асоціації, затвердження їх статутів, а також їх ліквідацію; про участь в якості співзасновників, разом з іншими засновниками, в заснуванні підприємств, установ, організацій, а також про чи вихід з числа співзасновників таких підприємств, установ і організацій;

4.4.3.17. прийняття рішень про вступ у спілки та інші добровільні об'єднання, у тому числі міжнародні, або про вихід з таких організацій;

4.4.3.18. визначення розміру та порядку сплати вступних та членських внесків з подальшим затвердженням на Конференції;

4.4.3.19. затвердження зразків символіки і атрибутики Асоціації;

4.4.3.20. прийняття рішень про прийом до Членів Асоціації та виключення з їх числа;

4.4.3.21. присвоєння Членам Асоціації звання Почесного Члена Асоціації;

4.4.3.22. прийняття рішень про створення відділень, філій і представництв Асоціації, затвердження статутів (положень) про них та  припинення їх діяльності;

4.4.3.23. затвердження штатного розкладу  організаційно-структурних підрозділів  Асоціації в межах встановленого адміністративного бюджету Асоціації.

4.4.3.24. затвердження за поданням Голови Правління (Президента) переліку повноважень заступників Голови Правління (віце-президентів).

4.4.4. Правління збирається на свої засідання в міру необхідності, але не менше  одного разу в квартал. Конкретна дата і порядок денний засідання визначаються Головою Правління (Президентом).

4.4.5. Засідання Правління вважається правомочним і воно має право приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше 50 процентів членів Правління. Рішення приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Кожен член Правління має один голос. За умови рівності голосів приймається те рішення по обговорюваному питанню, за яке проголосував Голова Правління (Президент). Член Правління, не спроможний бути особисто присутнім на його засіданні, може брати участь у ньому шляхом голосування по телефону, пошті, електронній пошті, факсу або через довірену особу, повноваження якої посвідчуються письмово. Рішення Правління оформлюються постановами.

4.5. Голова Правління (Президент).

4.5.1. На засіданні Правління терміном на три роки з числа його членів обирається Голова Правління (Президент).

4.5.2. Голова Правління (Президент) керує поточною роботою Правління і має такі повноваження:

4.5.2.1. виконувати представницькі функції, а саме: представляти Асоціацію як в Україні, так і за її межами у відносинах з міжнародними і вітчизняними урядами, парламентами, державними органами, установами, громадськими недержавними організаціями, у засобах масової інформації, в протокольних заходах Асоціації та протокольних заходах, у яких Асоціація виступає як запрошена сторона, з підприємцями, юридичними і фізичними особами;

4.5.2.2. скликати засідання Правління і головувати на них, підписувати протокол засідання Правління і постанови Правління;

4.5.2.3. укладати трудовий контракт з Виконавчим директором Асоціації;

4.5.2.4. і приймати рішення по листах, пропозиціях і скаргах Членів Асоціації, громадян і організацій, а в разі потреби виносити їх на обговорення Правління;

4.5.2.5. укладати угоди від імені Асоціації при здійсненні представницьких функцій відповідно до п.п. 4.5.2.1. цього Статуту.

4.5.2.6. делегувати частину своїх повноважень заступникам (віце-президентам), із затвердженням переліку цих повноважень на Правлінні.

4.5.3. Голова Правління (Президент) пропонує на обрання Правлінням кандидатури заступників (віце-президентів) із членів Правління за окремими напрямами діяльності.

4.6.Виконавчий директор Асоціації.

4.6.1. Виконавчий директор Асоціації здійснює керівництво поточною діяльністю Асоціації.

4.6.2. Виконавчий директор Асоціації призначається Правлінням з числа громадян України, що поділяють цілі та основні завдання Асоціації, мають досвід керівної роботи на підприємствах, в установах і організаціях.

4.6.3. Виконавчий директор Асоціації має такі права:

4.6.3.1. брати участь у засіданнях Конференції, Наглядової ради, Правління з правом дорадчого голосу;

4.6.3.2. за письмовим дорученням Голови Правління виконувати окремі представницькі повноваження Голови Правління як в Україні, так і за її межами;

4.6.3.3. вносити пропозиції щодо створення (реорганізації, ліквідації) відділень, філій і представництв Асоціації та підприємств і організацій;

4.6.3.4. діяти без доручення від імені Асоціації при здійсненні фінансово-господарської діяльності, укладати господарські договори, бути позивачем та відповідачем в судах, розпоряджатися коштами і майном Асоціації відповідно до визначених цим Статутом напрямків їх використання та у межах затвердженого бюджету Асоціації;

4.6.3.5. відкривати рахунки Асоціації в установах банків, підписувати фінансові та інші документи Асоціації;

4.6.3.6. затверджувати штатний розклад організаційно-структурних підрозділів Асоціації в межах встановленого адміністративного бюджету Асоціації;

4.6.3.7. приймати на роботу за трудовими договорами (контрактами), у тому числі на конкурсній основі (розривати трудові контракти), керівників і працівників організаційно-структурних підрозділів Асоціації та звільняти їх з роботи, визначати їм розміри оплати праці (заступник Виконавчого директора і головний бухгалтер Асоціації, директори підприємств, установ,  організацій, заснованих Асоціацією та директори відділень, філій і представництв);

4.6.3.8. трудовий договір (контракт) з директорами, заснованих Асоціацією підприємств, установ і організацій та з директорами відокремлених відділень, філій і представництв Асоціації;

4.6.4. Виконавчий директор зобов`язаний:

4.6.4.1. забезпечувати виконання статутних завдань Асоціації, реалізацію програм-них цілей і стратегії діяльності Асоціації, ефективність її роботи;

4.6.4.2. розробляти і представляти на затвердження проекти положень створюваних відділень, філій, представництв та статутів, засновуваних підприємств, установ і організацій;

4.6.4.3. здійснювати координацію роботи організаційно-структурних підрозділів Асоціації, а також її відділень, філій і представництв;

4.6.4.4. забезпечувати здійснення моніторингу роботи організаційно-структурних підрозділів Асоціації, її відділень, філій і представництв, а також виконання проектів і програм, підтриманих Асоціацією;

4.6.4.5. готувати і подавати на розгляд Правління проекти бюджету Асоціації, звіти про їх виконання, а також звіти про діяльність Асоціації, забезпечувати виконання затвердженого бюджету Асоціації;

4.6.4.6. здійснювати технічне забезпечення роботи Голови Наглядової ради і Голови Правління (Президента), проведення Конференцій та засідань Наглядової ради і Правління;

4.6.4.7. реагувати на листи, пропозиції і скарги громадян та організацій, а в разі потреби передавати їх на розгляд Голові Правління (Президенту).

4.6.5. Рішення Виконавчого директора оформляються його наказами чи розпоряд-женнями по Асоціації, копії яких подаються для ознайомлення Голові Правління (Президенту).

4.6.6. Керівники відділень, філій і представництв Асоціації підпорядковуються безпосередньо Виконавчому директору.

4.6.7. За виконання своїх посадових обов'язків Виконавчий директор одержує заробітну плату, розмір якої визначає Правління. Трудові відносини Виконавчого директора з Асоціацією оформляються контрактом, який підписує Голова Правління (Президент). Контракт може бути розірваний достроково відповідно до чинного законодавства України.

5. Майно та кошти Асоціації

5.1. Асоціація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

5.2. Джерелами формування майна і коштів Асоціації можуть бути:

- вступні і членські внески Членів Асоціації та благодійників;

- благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій і натуральній формі;

- надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

- доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають  у власності благодійної організації.

5.3. Асоціація має право мати у власності: грошові кошти, тому числі в іноземній валюті, рухоме і нерухоме майно, нематеріальні активи, цінні папери, права на користування землею, водою, іншими природними ресурсами, інші майнові і немайнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

5.4. Асоціація може надавати в користування або передавати у власність належне їй майно і кошти іншим юридичним та фізичним особам.

5.5. Майно і кошти Асоціації спрямовуються на досягнення мети її діяльності, а також на утримання апарату Асоціації в межах, встановлених чинним законодавством України.

5.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім своїм майном і коштами, на які відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення. Члени Асоціації не відповідають по зобов'язаннях Асоціації, так само як Асоціація не відповідає по зобов'язаннях своїх Членів, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.7. Асоціація не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Асоціації.

5.8. Джерелом формування майна та коштів благодійної організації не можуть бути кредити.

Майно та кошти благодійної організації не можуть бути предметом застави.

6. Міжнародна благодійна діяльність Асоціації

6.1. Асоціація має право здійснювати міжнародну благодійну діяльність відповідно до чинного законодавства України і міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

6.2. Асоціація має право вступати до міжнародних благодійних організації, створювати міжнародні спілки, інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать законодавству України та нормам міжнародного права.

6.3. Асоціація має право отримувати пожертвування від фізичних та юридичних осіб іноземних держав.

7. Порядок обліку, звітності та контролю

7.1. Асоціація, її відділення, філії та представництва здійснюють відповідно до чинного законодавства податковий і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, представляють статистичну звітність у встановленому порядку й обсязі відповідним державним органам.

7.2. Асоціація звітує про свою діяльність, використання майна та коштів перед членами Асоціації, в обумовленому ними порядку.

7.3. Обліковий фінансовий рік Асоціації збігається з календарним роком. Перший обліковий фінансовий рік Асоціації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня відповідного року.

7.4. Асоціація щорічно оприлюднює повний звіт про джерела залучення майна та коштів на здійснення благодійної діяльності, а також про напрямки їхнього використання, в порядку, встановленому законодавством України.

Асоціація звітує перед благодійниками про використання цільових благодійних внесків на виконання її статутних завдань. Асоціація звітує перед благодійниками, які безкоштовно надали їй майно або кошти на виконання благодійної діяльності, на підставі запитів таких благодійників.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту

8.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Конференції Членів Асоціації.

8.2. Про внесені зміни і доповнення до цього Статуту Асоціація повідомляє орган державної реєстрації у встановлений законодавством термін.

9. Припинення діяльності Асоціації

9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації або лікві-дації.

9.2. Реорганізація Асоціації відбувається за рішенням Конференції Членів Асоціації в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом, при цьому всі зобов'язання Асоціації переходять до Правонаступника чи Правонаступників.

9.3. Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції Членів Асоціації або за рішенням суду. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію Асоціації, призначає Ліквідаційну комісію.

9.4. З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Асоціацією. Ліквідаційна комісія: в триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Асоціації в одному із загальнодоступних органів преси із зазначенням терміну надання заяв кредиторами і дебіторами Асоціації; оцінює наявне майно Асоціації: проводить розрахунки із співробітниками Асоціації, з дебіторами і кредиторами Асоціації; складає ліквідаційний баланс і надає його органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

9.5. Майно і кошти, що залишаються після розрахунків з кредиторами Асоціації у випадку її ліквідації, повинні бути передані іншій  неприбутковій організації відповідного виду.

У випадках, прямо передбачених чинним законодавством, за рішенням суду майно і грошові кошти Асоціації направляються в доход держави.

9.6. У випадку виникнення суперечок щодо виплати заборгованостей Асоціацією, її активи не підлягають перерозподілу до моменту вирішення цієї суперечки згідно з чинним законодавством або до моменту одержання кредиторами відповідних гарантій.

Страницы истории

LUBAlv41086704317.jpg
anb-2013